Nr.  4     “Vemundbua” 1914, Ole Stykket, Ole Vemundstad, Statsbygd