På Sør-Gjæslingan kom man tidlig igang med trandamping. Allerede i 1878 bygde Brandtzæg det første trandamperiet,. Det lå på Flatholmen. ytterligere et trandamperi ble bygd på Heimværet senere. Han hadde da egen «leverroer» som rodde mellom båtene og kjøpte opp lever. Under 1. verdenskrig var det flere gode fiskeår. Man kunne da selge lever til tyskerne for hele 17 kroner pr. liter, men de som bedrev dette var lite populære fiskerne imellom, og ble svartelistet.