Nr.  9      Opplysninger mangler, men Oluf O. Skarbøvik, Otterøy er oppført som bueier på

Sæternesholmen, uten at det fremgår hvlken bu det er.