Skolestua

Skolen.jpg m_Skolestua Restauert.jpg

Kilde: Otterøy Historielag/ Tidsbilder nr. V

Fra “Soga om skolestellet i Otterøy herad” går det fram at det i 1849 var holdt 4 uker skole i Gjæsligan med lærer

Jørgen Skjælde.

Fra 1850 er A. Hamnes tilbydd å holde skole i 4 uker for 8 specidaler. Innbyggerne ble tilpliktet etter tur å hente og skysse skolemesteren. Fra 1854 blr det alminnelig med 8 uker skole pr. år. Om dette også blir gjort gjeldende for Gjæslingan, går ikke fram av boka.

I 1862 bevilges “ein gong for alle” 24 specidaler til innkjøp av kert og skolebøker for skolehold i Gjæslingan.

Her går fram at “Skolen i Gjæslingan skal haldast i 8 a 9 veker, etter som stiftsdireksjonen fastsett, og blir heile tida

haldi i Sør-Gjæslingan”.  Det går ellers fram at for de øvrige skolekrinser varierer skoletida fra 24 til 30 uker pr år, et gjennomsnitt på ca. 8 uker pr skolested. Andreas Hamnes er fortsatt lærer i “Otterøy søre og nordre del”, samt Gjæslingan. I 1864 er det 10 skolebarn i Gjæslingan.

Etter vedtak i skolekommisjonen i 1870 blir skoletilsynsmannen i Gjæslingan anmodet om å få foreldrene til ei

skolejente fra Sørøya til å la henne gå på skolen i Sør-Gjæslingan. “Om ikkje skal han føre henne til skolestaden å

tinga kost til henne på foreldra si rekning”. Under samme møtet blir forøvrig en mann ilagt 3 specidaler i mulkt for datterens skoleforsømming dette året. “Dei seier årsaken er vrangvilje”. Om disse sakene har sammenheng, går

ikke fram av boka,

Fra 1871 er Mekal Olsen lærer på Finnanger, Alte og Gjæslingan krets. Skoletida er 30 uker pr. år.

På møtet i skolekommisjonen 6, februar 1875 blir Mekal Olsen, etter søknad, fritatt for å holde skole i Gjæslingan

under forutsetning av at stiftskommisjonen godkjenner at en pålegger en annen lærer dette skolestedet.

Det går fram at skole i Gjæslingan skal holdes om sommeren. Lærer Duklæt blir anmodet om å overta denne

stillingen inntil videre. 27. september 1876 behandler skolekommisjonen søknad fra Duklæt om å bli fritatt fra

skolen på Gjæslingan. Søknaden ble avslått.

Fra 1880 er Petrus Devik lærer på Finnanger og Gjæslingan. “ Det søkes etter Besværlighetstillegg til lærere i Gjæslingan og Salen”.

Det bevilges kr. 40,- pr. år til hver av disse lærerne. Denne bevilgninga blir gjort til årlig tillegg til disse stillingene så lenge Gjæslingan er under Fosnes kommune. Ved en visitas i de enkelte skoler i kommunen går det fram at det nå

er 4 skolebarn i Gjæslingan.

I møtet 17. august 1883 behandler skolekommisjonen et brev fra Hans Jonassen, Gjæslingan hvor det klages over

at de bare har fått 6 1/2 ukers skole i 1883, mens det skulle ha vært 8 uker.

Skolekommisjonen utber seg ei forklaring fra læreren i Gjæslingan, og i møtet 2. mai 1884 blir pålagt å ta igjen

1 1/2 uke fra året før.

I møtet 27. november 1886 behandler skolekommisjonen et skriv fra futen som vil ha kommunens mening om

fradeling av Gjæslingan, med omliggende øyer, fra Fosnes med hensyn til skolestellet.

Kommisjonen svarer;”… at dei ser ikkje noko betring for skolestellet for desse øyane om dei blir skild frå Fosnes.

Dei seier at denne krinsen har fått skole som stiftskommisjonen har funnet tilstrekkelig (8 veker årlig), og om det

kjem krav om det, vil ikkje skolekommisjonen sete seg imot at dei får like mykje skole som dei ande krinsane”.

Dette er siste gngen skolen i Gjæslingan er nemnt i “Soga om skolestellet”, og en må gå ut fra at ansvaret for

skolen i Gjæslingan dermed går over til Nærøy kommune.

Lærer Klara Kragset                                         Lærer og elever – NA artikkel 1973